หลักสูตรระดับอนุบาล

หลังสูตรระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 )

แนวการจัดการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนศรีวิทยา ใช้นวัตกรรมแนวคิดใหม่ สร้างผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้น

–  การพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

–  ทักษะชีวิต

– ทักษะกระบวนการทางปัญญา

โดยผ่านการสอน

–  แบบบูรณาการ (เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ)

–  การจัดศูนย์การเรียนรู้ (ตามแนวคิด High/Scope)

และการรักษาวินัยในชีวิตประจำวัน

   ทำให้เด็กเกิด    ความสนใจใฝ่รู้     อ่านฟังถามเป็น     คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้    รู้จักการวางแผนลงมือปฎิบัติ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเองได้ มีระเบียบวินัย มารยาท  เคารพกฎกติกาส่วนรวม

ส่วนในด้านวิชาการส่งเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนในระดับประถมศึกษาด้วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ บูรณาการ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

  • ห้องเรียน IEC [Intensive English Class] อนุบาล1-3
  • ห้องเรียนมอนเทสซอรี่ [Montessori Class] เป็นห้องเรียนที่คละอายุเด็ก 3- 5 ปี อยู่ร่วมกัน มีแนวการจัดการสอนตามแนวทางของนักการศึกษาชื่อดร.มาเรียมอนเทสซอรี่ (รับนักเรียนอายุ 3 ปี จำนวนจำกัด)

สามารถติดต่อนัดวันเวลาเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา, ขอรับโบรชัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-538-357 ในวันและเวลาทำการ

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975