หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตร ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6)

แนวการจัดการสอนในระดับประถมศึกษาโรงเรียนศรีวิทยาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลาง และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในแต่ละรายวิชาด้วยรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนได้ง่าย และสนุกในการเรียนดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ใช้แนวการสอนแบบ CPA [Concrete รูปธรรม Pictorialวาดเป็นภาพ Abstactนามธรรม สัญลักษณ์ เครื่องหมาย] และผู้เรียนพัฒนาตนเองฝึกฝนด้วยระบบแบบฝึกหัดของMathWorldSystem

วิชาภาษาไทย ใช้แนวทางการอ่านออกเขียนได้ของอาจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูตร พร้อมทั้งมุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร การฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านบทละคร วรรณคดี วรรณกรรม

วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้แนวการสอนที่ตรงตามพัฒนาการเรียนรู้แต่ละวัย โดยใช้นิทานเล่าเรื่องราว นำไปสู่การเรียนรู้ การทดลอง การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าหาคำตอบ และใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน TigTag ในการเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น

วิชาภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบการสอน My First English Adventure โดยครูผู้สอนต่างชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านเขียน อย่างคล่องแคล่ว

นอกจากนี้ยังมีรายวิชา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ มวยไทยแอโรบิค การงานอาชีพ ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์ อีกด้วย

 

ย้อนกลับไประดับประถมศึกษา

กลับไปการจัดการเรียนการสอน

กลับไปหน้าแรก

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975