ห้องเรียนทางเลือกพิเศษมอนเทสซอรี่

    • หลักสูตรมอนเทสซอรี่ เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติ คือ การจัดการเรียนการสอนที่มีแนวคิดคำนึงถึงความสนใจความต้องการและมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในขอบเขตที่กำหนดไว้ จนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น ใช้จิตในการซึมซับสิ่งแวดล้อม และแสวงหาความรู้อย่างมีสมาธิมีวินัยในตนเอง เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ของห้องมอนเทสฯ เช่น กิจกรรมคีบลูกแก้ว กิจกรรมกรอบไม้แต่งตัว กิจกรรมเบี้ยอาการ กิจกรรมไม้พลองแดง เป็นต้น
4

กลับไประดับอนุบาล

กลับไปหน้าแรก

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975