ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนศรีวิทยา


1380812_602624463134456_1445255641_n_(1)1

โรงเรียนเรียนศรีวิทยา ก่อตั้งขึ้นโดยนางสาวชูศรี กิตติกูล (ปัจจุบันเป็นนางชูศรี ประมวลศิลป์ชัย) ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในอำเภอบางปะกง ประกอบอาชีพรับราชการเป็นครูอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2494- 2532 ได้ทำการสอนหนังสือให้กับเด็กๆ มากมายในละแวกอำเภอบางปะกง จากการทุ่มเทให้กับงานในอาชีพ ครูชูศรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อคนทุกคน ประกอบกับในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศ รัฐมีนโยบายให้เอกชนเข้ามามีส่วนช่วยจัดการศึกษาให้กับชุมชน

ครูชูศรีจึงเกิดแรงบันดาลใจและมีความคิดที่จะตั้งโรงเรียนของตนเองขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้โรงเรียนศรีวิทยาเป็นสถานที่ให้บริการการศึกษากับเด็กในชุมชน จึงได้ดำเนินการขออนุญาตต่อรัฐและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2508  ในช่วงเริ่มดำเนินการ โรงเรียนมีอาคารไม้ 1 หลัง จำนวน 9 ห้องเรียน เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 มีนักเรียนจำนวน 65 คน และมีครู 6 คน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นโดย ขยายชั้นเรียนถึง ป.7 ในปี 2511 และขอเปิดสอนระดับอนุบาลในปี 2519 เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนศรีวิทยาสร้างผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเพื่อมีศักยภาพในการเรียนและพัฒนาตนเองต่อไปในระดับที่สูงขึ้น”

ปรัชญา

“การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การศึกษาคือการให้ความรู้ ความคิด และคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ที่นักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขตามสภาพและบริบทของแต่ละคน

คำขวัญโรงเรียน

“วิชาเลิศ เทิดคุณธรรม นำวินัย”

สีประจำโรงเรียน

“ฟ้า – ขาว”




พันธกิจโรงเรียน

1. สร้างผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2. พัฒนาครูให้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. จัดและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

4. จัดระบบการบริหารโรงเรียนทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

5. สร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เป็นไปได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อสังคม

6. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมนโยบายของรัฐ และพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975