ผู้บริหาร 

นางชูศรี ประมวลศิลป์ชัย

ผู้รับใบอนุญาต

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน

 
นายภาษิต ประมวลศิลป์ชัย

ผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต Cleveland state University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่งที่ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน


นางสาววุฒิธิดา ประมวลศิลป์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศนียบัตร AMI Primary Diploma หลักสูตรครูผู้สอนระดับพื้นฐานของสมาคมมอนเทสซอริสากล”
ดำรงตำแหน่งที่ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันนางวรุณี ดวงจำปา

รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหารแผนและงบประมาณ บริหารงานทั่วไป และอาคารสถานที่

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพผู้บริหาร สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหารแผนและงบประมาณ และหัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๔๙ จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหารแผนและงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันนางสาววรรณี ชาวลำเนา

รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ และหัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาตร สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้บริหาร สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ และหัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาช่วงปลาย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันนางสาวปทิตตา วิรัชนีภรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณทิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันนางสวิตตา ดีหอมศิล

รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ และหัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาตอนกลาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพผู้บริหาร สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ และหัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาช่วงกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันนางสาวภัทรนิษฐ์   รชตศิริวัฒนกุล

หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ -พืชสวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าช่วงชั้นประถมต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

นางอลิษา   แก้วดวงดี

หัวหน้าแผนกระดับชั้นอนุบาล

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับชั้นอนุบาล ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน

 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975