Active play เอาเรื่องเรียนมาเล่น 5

Active play เอาเรื่องเรียนมาเล่น
ระดับอนุบาล ๑ – ๓
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
วิทยากรโดย คุณครูเอมสินธุ รามสูตและคณะ
กิจกรรม ทักทอเศษผ้า
พี่เมย์กับพี่กุง พาเด็กนำเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้มาสานใส่ในวงกลม ฮูลาฮูป ช่วยกันตัดผ้า วางแผนสร้าง มัด ดึง ถัก ทอ จนสำเร็จและนำมาทดลองเล่นตามจินตนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะ การหยิบ จับ ฝึกสังเกตทิศทาง การขึ้น – ลง ซ้าย – ขวา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำงาน
 
34/1 ม.14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร 038-538-555 แฟกซ์ 038-840-975